Test your dependency setup

Zdarzało wam się skończyć kodzić feature w aplikacji webowej, z wszystkimi testami, clean code i w ogóle..
A jednak przy pierwszym odpaleniu BANG! Cała aplikacja zdycha?

Na pewno większość developerów zderzyła się z podobnym wyjątkiem:

“No matching bindings are available, and the type is not self-bindable.” (Ninject)

Dependency Injection Container

Oczywiście winą jest źle skonfigurowany kontener zależności (Autofac, Ninject czy inny StructureMap).
Nie jest to jakiś duży problem, wystarczy poprawić kilka bindingów i po kłopocie.

Ale niesmak pozostaje, zawsze trzeba pamiętać aby ten binding dodać/poprawić przy zmianie kodu.
A jak wiemy programiści lubią zapominać…

Testowanie kontenera

Warto napisać sobie jeden mały test który sprawdza czy wszystkie controllery mogą być poprawnie utworzone przez kontener:

    [Test]
    public void AllDependenciesAreCorrectlyWired()
    {
      HttpContext.Current = new HttpContext(
        new HttpRequest("", "http://tempuri.org", ""),
        new HttpResponse(new StringWriter()));
      
      var kernel = IoC.CreateKernel();

      var mvcAssembly = typeof(IoC).Assembly;

      var controllerTypes = mvcAssembly.GetExportedTypes()
        .Where(type => typeof(IHttpController).IsAssignableFrom(type))
        .Where(type => !type.IsAbstract)
        .Where(type => !type.IsGenericTypeDefinition)
        .ToArray();
      
      foreach (var controllerType in controllerTypes)
      {
        var constructors = controllerType.GetConstructors().Where(x => x.IsPublic).ToList();
        Check.That(constructors).HasSize(1);
        Check.ThatCode(() => constructors.Single()
          .GetParameters()
          .Select(x => x.ParameterType)
          .Select(x => kernel.Get(x))
          .ToList())
          .DoesNotThrow();
      }
    }

Jeden niuans: jak znaleźć assembly z wszystkimi controllerami?
Ja akurat używam klasy w której trzymam bindingi Ninjecta – IoC.

Szczególnie ważne jest to gdy współdzielimy kod między aplikacją webową a dowolną inną.

Zmiany współdzieloncyh klas mogą wykrzaczyć kontener webowy.
I najprawdopodobniej, nie zostanie on sprawdzony przy implementowaniu funkcjonalności do aplikacji desktopowej.

Be First to Comment

A penny for your thoughts